Kontakt

_____________________________________________________________________________
Dane teleadresowe Polskiego Związku Muaythai:

Polski Związek Muaythai
KRS 0000409817
NIP 9562299368
REGON 341239062

Konto bankowe:
PKO BP
07 1020 2892 0000 5702 0475 7060

Adres korespondencyjny:
ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków 

Tel: +48 606 119 150
E-mail: biuro@pzmuaythai.pl

____________________________________________________________________________

Informacja o ograniczonym kontakcie z biurem w dniach
20 – 28 czerwca 2024 roku

W imieniu Polskiego Związku Muaythai informujemy, że w dniach 20 – 28 czerwca 2024 roku kontakt z biurem będzie możliwy wyłącznie drogą e-mailową tj. biuro@pzmuaythai.pl

____________________________________________________________________________

 

Polityka Prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności (dalej Polityka) jest określenie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych (dalej Użytkownik lub Ty), będących użytkownikami naszej strony internetowej, a także danych osobowych innych osób (w tym naszych partnerów biznesowych i osób ich reprezentujących, kandydatów do pracy i osób, które kontaktują się z nami w innych sprawach), przekazywanych drogą pocztową, elektroniczną, telefoniczną, osobiście w siedzibie Administratora lub w jakikolwiek inny sposób.

Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest POLSKI ZWIĄZEK MUAYTHAI z siedzibą przy ul. Kazimierza Morawskiego 5/318, 30-102 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000409817, NIP 9562299368, REGON 341239062 (Administrator lub my). Możesz się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@pzmuaythai.pl lub listownie na nasz adres.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych

 1. Współpraca z naszymi partnerami, klubami sportowymi oraz członkami związku sportowego

 

Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS).

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. prowadzenia dokumentacji rachunkowej Administratora dotyczącej współpracy, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
 4. prowadzeniu czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 5. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 1. Osoby reprezentujące, osoby kontaktowe, pracownicy i pełnomocnicy członków związku sportowego, klubów sportowych oraz partnerów biznesowych

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i dane związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz (standardowo są to: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, ewentualnie także informacje wskazujące na Twoje umocowanie do reprezentacji podmiotu). Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od podmiotu, w imieniu którego działasz. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS).

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
 2. zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Ciebie czynności,
 3. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 4. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 5. realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 1. Udział w rekrutacji

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

W zależności od tego, czy proces rekrutacyjny prowadzi do zawarcia umowy objętej stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, czy też prowadzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług, różne są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. W przypadku rekrutacji na stanowiska, dla których przewidziane są umowy objęte stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 1. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 2. w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wyników testów kompetencyjnych, jak również wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Nie żądamy przekazania powyższych danych, jednak ich przekazanie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. a) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. b) powyżej jest dobrowolne. Oświadczamy, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 1. W przypadku rekrutacji na stanowiska, dla których przewidziane są umowy cywilnoprawne lub umowy o świadczenie usług, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych dla celów zawarcia wskazanych umów jest dobrowolne, gdyż taką dobrowolność zakłada wyrażenie zgody. Zaznaczamy jednakże, że wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas takiego zakresu danych osobowych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe oraz – w ramach pewnych stanowisk –  informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne, by dana aplikacja została wzięta pod uwagę w ramach procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami zgłaszanymi wobec Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 1. Udział w zawodach sportowych

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym cel, podstawy prawne ich przetwarzania oraz okres przechowywania danych osobowych każdorazowo określamy w odniesieniu do danych zawodów sportowych. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w innym dokumencie określającym zasady ich przeprowadzania, m.in. w przepisach, regulaminach i zasadach przeprowadzania zawodów mistrzowskich, pucharowych i innych organizowanych przez PZMT. Organizacja zawodów sportowych, w tym zawodów o zasięgu międzynarodowym należy do zadań statutowych PZMT, a więc opiera się na realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Udział w kursach sędziowskich i instruktorskich

 

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym cel, podstawy prawne ich przetwarzania oraz okres przechowywania danych osobowych każdorazowo określamy w odniesieniu do danych kursów. Organizacja kursów sędziowskich oraz instruktorskich mieści się w zadaniach statutowych PZMT, a więc opiera się na realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dowiedz się więcej na temat organizacji kursów na naszej stronie internetowej.

 1. Korzystanie z naszych portali społecznościowych

Ponieważ chcemy być z Tobą w stałym kontakcie, posiadamy konta w portalach społecznościowych, gdzie możesz nas odwiedzić i wejść z nami w interakcję (np. zostawić komentarz, polubić post czy go udostępnić). W takim przypadku dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Mediów Społecznościowych opublikowanej na naszych portalach społecznościowych:

 • FACEBOOK:

https://www.facebook.com/PZMuaythai/

 • INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/pzmuaythai/

 • LINKEDIN:

https://www.linkedin.com/company/pzmuaythai

 • TWITTER:

https://twitter.com/PZMuaythai

 • YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCIVwUEtJfLb6zLYLDQF51sA

 1. Korzystanie z praw przysługujących na mocy RODO

Przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie w celu rozpatrzenia Twojego żądania, jak również dane przez nas posiadane, niezbędne do jego rozpatrzenia.

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z przepisów RODO, w tym przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, a także obsłudze ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jego rozpatrzenia.

Dane przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń osób, których dane dotyczą, wynikających z realizacji ich praw na podstawie art. 12-22 RODO (tj. okres przedawnienia roszczeń o naruszenie dóbr osobistych), a także przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych postępowań administracyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

 1. Kontakt z Administratorem w innych sprawach

Jeśli chcesz się z nami jedynie skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz dane wynikające z Twojej wiadomości. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by zająć się Twoją wiadomością. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.

Dane przechowywane są do przez czas niezbędny do obsługi przesłanej do nas wiadomości.

Przysługujące Ci prawa wynikające z RODO

Przysługuje Ci prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych.

W przypadku, w którym wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. informacji handlowych), przysługuje Ci także prawo do cofnięcia wyrażonych zgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli będziemy zamierzali przetwarzać Twoje dane w oparciu o zgodę, to uprzednio poinformujemy Cię o tym oraz podejmiemy działania, by zapewnić Ci możliwość wyrażenia zgody; wyrażenie zgody zawsze jest dobrowolne, a z jej niewyrażeniem nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje.

W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@pzmuaythai.pl lub o kontakt korespondencyjny na nasz adres siedziby.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane odbiorcom, w szczególności:

 • podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w zakresie koniecznym do realizacji opisanych wyżej celów, np. usługi księgowe, firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, doradztwo prawne i podatkowe, usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, usługi marketingowe, bezpieczeństwo i ochrona, drukarnie, tłumacze, weryfikacja zgodności (audyty), przy czym podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w celu wykonywania swoich obowiązków i w zakresie do tego niezbędnym,
 • podmioty, którym przekazujemy dane osobowe w związku z organizacją zawodów sportowych oraz w celu prowadzenia rozliczeń finansowych, tj. Ministerstwo Sportu, Komitet Olimpijski, organizacje międzynarodowe oraz narodowe federacje sportowe,
 • inni administratorzy, gdy będzie to niezbędne do realizacji opisanych wyżej celów i w zakresie do tego niezbędnym,
 • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa, w tym urzędy skarbowe w związku z realizacją zadań dotyczących zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do powiązanych z nami podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), gdzie transfer jest niezbędny do realizacji wskazanych w Polityce celów przetwarzania danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Bezpieczeństwo

Zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

W celu zabezpieczenia danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Podmioty powiązane z nami, nasi zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Zmiany Polityki

Dokonujemy systematycznego przeglądu Polityki, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian. Jeżeli dostrzeżesz, że treść Polityki wymaga aktualizacji, prosimy o taką informację.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 20.04 .2022 r.

_____________________________________________________________________________