Warunki członkostwa

_____________________________________________________________________________
Informacje odnośnie zrzeszenia z PZ Muaythai:

Nowy Klub chcący przystąpić do Polskiego Związku Muaythai:

  1. Przesyła nam e-maila na adres biuro@muaythai.pl, w  którym opisuje swoją dotychczasową działalność odnośnie muaythai  (zawodniczą, trenerską, organizacyjną).
  2. Przesyła nam dokumenty rejestrowe klubu nie starsze niż 3 m-ce (odpis KRS / odpis z Urzędu Miasta oraz Statut Klubu).
  3. Przesyła nam uzupełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj).
  4. Klub po złożeniu dokumentacji, czeka na pozytywną opinię zarządu Polskiego Związku Muaythai.
  5. Po pozytywnej opinii nowy klub wpłaca składkę członkowską w kwocie 600 zł (do końca czerwca danego roku) lub 300 zł od 1 lipca danego roku (tylko w przypadku klubu, który nigdy wcześniej nie był zrzeszony w PZ Muaythai).
  6. Po zatwierdzeniu wpłaty przesyłamy CERTYFIKAT członkowski (wzór załączony poniżej).
  7. Każdy klub zrzeszony z Polskim Związkiem Muaythai musi posiadać przynajmniej 1 trenera z uprawnieniami instruktora sportu muaythai wydanymi w latach wcześniejszych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki lub Polski Związek Muaythai. Jeżeli w nowo zrzeszonym klubie nie ma trenera z w/w uprawnieniami klub ma rok czasu na odbycie kursu i dopełnienie tego obowiązku.

Od 1 stycznia 2020 r. kluby członkowskie będą obowiązywały następujące opłaty:

– składka członkowska od klubu w kwocie 600 zł. Jeżeli składka zostanie wpłacona do końca stycznia 2020 roku zostaje pomniejszona do kwoty 500 zł,

– licencja zawodnicza amatorska 40 zł rocznie,

– licencja zawodnicza zawodowa 60 zł rocznie,

– licencja osób ćwiczących rekreacyjnie (opcjonalna) 25 zł rocznie,

– licencja sędziowska (III sędzia krajowy 40 zł rocznie, II sędzia międzynarodowy 50 zł rocznie, I sędzia walk zawodowych 60 zł rocznie),

– licencja trenerska/instruktorska 50 zł rocznie,

– licencja egzaminatora na stopnie Khan 50 zł rocznie.

Składkę członkowską klub powinien uregulować (500 zł do końca stycznia od 1 lutego 600 zł) najpóźniej do 29 lutego 2020 r. W przypadku niedotrzymania tej daty klub traci status klubu członkowskiego.

Tylko kluby zrzeszone w Polskim Związku Muaythai mają:

– możliwość startu w imprezach rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski,
– możliwość dostania się zawodnika/zawodniczki do Kadry Narodowej,
– możliwość udziału w imprezach rangi mistrzowskiej tj. Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata i Europy (koszty udziału pokrywa Polski Związek Muaythai przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki),
– po wywalczeniu miejsc medalowych na imprezach rangi mistrzowskiej możliwość otrzymania stypendiów oraz nagród z Ministerstwa Sportu i Turystyki jak również z instytucji lokalnych (Polski Związek Muaythai wystawia stosowne zaświadczenia, które mogą pomóc w otrzymaniu stypendiów i nagród lokalnie),
– możliwość stałego rozwoju swoich umiejętności i sprawdzenia ich z najlepszymi zawodnikami w kraju i na świecie,
– możliwość brania udziału w seminariach, kursach i szkoleniach organizowanych przez Polski Związek Muaythai,
– możliwość otrzymania wszelkich zaświadczeń z Polskiego Związku Muaythai mogących pomóc klubowi lub zawodnikom i zawodniczkom w otrzymaniu różnorakich nagród, dotacji itd.

Instrukcja postępowania:
Ustala się termin na przesłanie składki członkowskiej do dnia 29 lutego 2020 r. w kwocie 600 zł. Składka przelana wcześniej tj. do 31 stycznia 2020 roku wynosi 500 zł.

Składki członkowskie oraz pozostałe opłaty powinny być uiszczane bezpośrednio na konto bankowe Polskiego Związku Muaythai tj.

Polski Związek Muaythai
30-119 Kraków, al. Marszałka Ferdinanda Focha 40

Adres korespondencyjny:
30-102 Kraków, ul. Morawskiego 5 pok. 318
KRS 0000409817
NIP 9562299368
REGON 341239062

Konto bankowe:
PKO BP
07 1020 2892 0000 5702 0475 7060

Aktualny statut Polskiego Związku Muaythai dostępny TUTAJ